Žičnjaci

ŠTETNA FAUNA ŽICNJAKA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE I MOGUČNOSTI SUZBIJANJA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI ŠECERNE REPE

OPIS PROBLEMA

Ličinke klisnjaka tj. žičnjaci pripadaju u najvažnije štetnike ratarskih kultura. Razlozi njihove povećane brojnosti i velike štetnosti jesu:

 • Višegodišnji razvoj;
 • Polifagnost, tj sposobnost da prouzroče štete na velikom broju kultura;
 • Promijenjeni način djelovanja novih insekticida koji se koriste za suzbijanje;
 • Nemogućnost kurativnog suzbijanja;
 • Nepoznavanje faunističkog sastava i štetnosti pojedinih vrsta.
MOGUĆA RJEŠENJA

Suzbijanje žičnjaka u integriranoj proizvodnji mora se temeljiti na nepesticidnim mjerama kojima se populacija žičnjaka kontrolira. Važnu ulogu pri tom ima plodored. Na štetnost žičnjaka utječu korovi na kojima se (ako ih ima u usjevu) žičnjaci također hrane. Stoga je važno utvrditi onaj način suzbijanja korova koji utječe na smanjenje šteta od žičnjaka. U suzbijanju (ili izbjegavanju šteta) nužno je i provođenje prognoze. Najčešće primijenjena metoda prognoze je kopanje jama i pregled tla, ili na privlačenju žičnjaka u ukopane zrnate mamce. S obzirom na težinu provođenja ove metode tendencija je pronaći druge načine prognoze koji su jednako pouzdani a lakše provedivi. Lakšu provedbu prognoze omogućilo bi korištenje feromonskih mamaca.

CILJ

 • Utvrditi sastav populacije odraslih klisnjaka i dominantnu vrstu na području Tovarnika i Bošnjaka;
 • Utvrditi sastav populacije ličinki i dominantnu vrstu ličinki;
 • Utvrditi visinu zaraze na parcelama pod šećernom repom;
METODA RADA
 • Na polju u području Bošnjaka i Tovarnika pomoću feromonskih mamaca praćena je populacija odraslih klisnjaka;
 • Pregledi tla prije sjetve obavljaju se na repištima na istom području;
 • Pronađene ličinke identificiraju se metodama analize DNA;
 • Na jako zaraženom polju u 2014. utvrditi visinu napada ličinki u različitim sustavima suzbijanja korova;
OČEKIVANI REZULTATI
 • Upoznat će se i usporediti sastav populacije odraslih u odnosu na sastav populacije ličinki;
 • Utvrditi će se dominantna vrsta žičnjaka;
 • Utvrdit će se visina štete u uvjetima različitog pristupa suzbijanju korova te će se omogućiti da se na jače zaraženim parcelama odabere ona metoda suzbijanje korova koja pridonosi manjim štetama.