Korisna fauna

KORISNA ENTOMOFAUNA I NJENA ULOGA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE 

OPIS PROBLEMA

Korisna fauna tla je zajednica organizama koji svojom aktivnošću imaju pozitivan utjecaj na tlo.

·        Pozitivan utjecaj se ogleda kroz usitnjavanje ili obogaćivanje tla organskom tvari, dreniranje i prozračivanje oraničnog sloja što u konačnici povećava plodnost i pospješuje rast, odnosno povećava prinos uzgajane kulture.

·        Korisna fauna tla je u međuodnosu s drugim organizmima tla tako da ih lovi i hrani se njima ili se razmnožava na račun njihove životne energije.

·        Ishrana i razmnožavanje najčešći su na onim organizmima kojih ima najviše u nekom polju, a to su štetnici.

·        Suzbijajući štetnike korisna fauna pozitivno utječe na rast i prinos kulturne biljke.

MOGUĆA RJEŠENJA

Između organizama tla, kukci su vrlo brojni i smatraju se važnim pokazateljima plodnosti i stanja tla.

Razne agrotehničke mjere i zahvati u tlu mogu značajno utjecati na njihovu brojnost. U odnosu na neke druge ratarske kulture, u šećernoj repi se koristi intenzivna agrotehnika te znatno veća količina sredstava za zaštitu bilja (SZB).

Pretpostavka istraživanja je da je ukupan broj vrsta i jedinki kukaca (osobito trčaka (porodica: Carabidae) ovisan o vrsti i metodi primjene SZB na svakom pojedinom polju.

CILJ

·   Utvrditi i analizirati brojnost kukaca i učestalost njihove pojave na dva polja s različitim metodama i načinima primjene SZB (herbicida, fungicida i insekticida);

·        Odrediti razlike u ukupnom broju vrsta i jedinki, prikupljenih pomoću dvije metode sakupljanja;

·    Utvrditi razlike u ukupnom broju vrsta i jedinki prikupljenih na istraživanim poljima između godine u kojoj je na polju bila zasijana šećerna repa i dvije godine nakon toga u godinama u kojima je bila zasijana neka druga kultura.

METODE RADA

Istraživanje će biti provedeno tijekom tri vegetacijske sezone na dva polja šećerne repe s različitom praksom primjene SZB. Fauna kukaca na površini tla sakupljat će se pomoću lovne posude, a ispod tla pomoću sonde.

OČEKIVANI REZULTATI

·        Utvrdit će se brojnost i sastav zemljišne faune na poljima pod šećernom repom kao i razlike u brojnosti i sastavu korisne faune u ovisnosti o vrstama i primijenjenoj količini SZB;

·        Ovako utvrđeno “trenutno stanje” bit će početna točka za pokazatelje uspjeha provođenja agro-okolišnih mjera;