Repina pipa

Repina pipa predstavlja važnog i opasnog štetnika šećerne repe u istočnom dijelu Hrvatske. Preferira lakša tla i osunčane položaje. Odrasle pipe rano u proljeće izlaze s prezimljenja na starim repištima, kreću se na nova repišta i napadaju tek iznikle biljke repe dovodeći do potpunog uništenja usjeva zbog čega se repa često mora presijavati.

Pipa se otežano suzbija insekticidima iz nekoliko razloga:

 • građe tijela koja otežava insekticidima prodor u tijelo;
 • biljke su u vrijeme napada male pa je dodir s insekticidima kojima se tretiraju biljke otežan;
 • insekticidi primijenjeni na golo tlo adsorbiraju se i ne djeluju na pipu;
 • zbog velike proždrljivosti pipa napravi prevelike štete prije nego s tretiranom biljkom unese dovoljno insekticida u organizam;

Stoga je projektom predviđeno provesti istraživanja tijekom 2013. i 2014. godini rezultati kojih će pridonijeti novim spoznajama koje omogućuju uspješno suzbijanje repine pipe.

Pokusi u 2013. godini

Suzbijanje repine pipe masovnim ulovom

Opis problema:

Zbog otežanog djelovanja insekticida i česte potrebe za višekratnom primjenom, suzbijanje repine pipe u integriranoj proizvodnji šećerene repe mora se temeljiti na nepesticidnim metodama;

Raspoložive nepesticidne mjere koje smanjuju napad:

 • Plodored;
 • Prostorna izolacija;
 • Lovni kanali;
 • Agregacijski feromoni;

Cilj rada:

 • Na području Tovarnika provesti suzbijanje repine pipe metodom masovnog ulova na velikim površinama;
 • Smanjiti brojnost repine pipe ispod brojnosti koja može izazvati ekonomske štete;
 • Educirati poljoprivredne proizvođače o mogućnostima i potrebi korištenja feromonskih mamaca za suzbijanje i prognozu repine pipe;

Metoda rada:

Na području površine 4,3 km2 obilježene su u 2012. sve parcele pod šećernom repom i u jesen 2012. obavljen pregled tla te utvrđen broj pipa/m2

U proljeće 2013. na stara repišta su postavljeni agregacijski feromoni. Ukupno je postavljeno ≈ 3700 feromona . Kroz 5 tjedana obavljen je masovni ulov pipe. Nova repišta u blizini označenog područja pregledavana su redovito radi utvrđivanja visine napada i potrebe za suzbijanjem

Očekivani rezultati:

U proljeće 2013. očekuje se manji napad repine pipe na repištima u blizini označenog područja u odnosu na ostala repišta u okolici. Očekuje se da će manji broj pipa ući u prezimljenje čime se smanjuje potencijal za napad u 2014. Očekuje se da će smanjenje populacije pipe u označenom području rezultirat će manjim napadom u 2014.